TDIC

technický dozor
inženýrská činnost

kontaktní informace

+420 737 207 414

info@tdic.cz

Pojmy a rozsah výkonů

A) Technický dozor investora - TDI

Technický dozor investora je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost stavební zákon ukládá stavebníkovi.

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Technický dozor investora je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

B) Stavební dozor - dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Zajistit stavební dozor je povinností stavebníka dle stavebního zákona pro každou stavbu prováděnou svépomocí.

Stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za dodržení obecných požadavků na výstavbu i jiných technických předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby. Dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, působí k odstranění závad při provádění stavby. Stavebníkům kteří provádí stavbu svépomocí a daná stavba bude určena k bydlení (např. rodinný dům), nebo jde-li o změnu stavby která je kulturní památkou, vyplývá ze zákona povinnost zajistit její vedení stavbyvedoucím (§ 160 odst. 4 stavebního zákona). Stavbyvedoucí - osoba která odborně vede realizaci stavby je osoba která musí mít autorizaci v daném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb.
 
Stavební dozor má nezastupitelnou úlohu v tom, že vám jako investorovi může ušetřit hodně peněz, protože pohlídá kvalitu a technologické postupy stavby, takže se vyhnete zbytečným reklamacím a nepříjemným zjištěním typu, že někde není, co tam být mělo, že je práce provedena nekvalitně atd.

Stavební dozor garantuje a zajistí komplexní kvalitní výstavbu, použití materiálů dle projektové dokumentace, dodržení a kvalitu technologických postupů, provedení všech částí stavby v souladu s dokumentací i podmínkami vyplývajícími ze stavebního povolení.

C) Soupis výkonů stavebního a technického dozoru

Standardní soupis úkonů obsažený v návrhu mandátní smlouvy pro stavební a technický dozor

-  organizační zabezpečení předání a převzetí staveniště vč. protokolárního zápisu,o provádění technického dozoru stavby minimálně 1x týdně,či dle dohody
-  zajišťování a vedení pravidelných kontrolních dnů za účelem podání informací o průběhu realizace mandantovi ( lx týdně ),
-  zajištění a účast na všech jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,
-  zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích,
-  cenová a věcná kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem,
-  kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby,
-  sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů,
-  kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny 
-  pravidelná kontrola stavebního a montážního deníku, provádění zápisů s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrola splnění požadavku st. dozoru,
-  uplatnění vlastních návrhů, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu,
-  příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, účast na převzetí stavby od zhotovitele,
-  zajištění odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby,
-  seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
-  odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,
-  dodržení podmínek stavebního povolení
-  dohled o systematické doplňování dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby - dokumentace skutečného provedení. Dokumentaci skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby (generální dodavatel) na vlastní náklady (slouží jako podklad pro kolaudaci stavby)
-  projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
-  o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
-  kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
-  spolupráce s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
-  spolupráce s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
-  sledování, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadujeme doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.),
-  sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
-  uplatňování námětů, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
-  spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
-  kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňujeme dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
-  příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
-  kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
-  účast na kolaudačním řízení,
-  kontrola vyklizení staveniště dodavatelem,
-  telefonické a emailové konzultace s investorem (mandantem) a dodavatelem stavby, případně subdodavatelů,
-  poradenská činnost při výstavbě,

Výkony po dokončení stavby:
-  účast na kolaudačním řízení,
-  zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí,
-  spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po kolaudaci,
-  součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s Dodavatelem, včetně kontroly jejich odstranění,