TDIC

technický dozor
inženýrská činnost

kontaktní informace

+420 737 207 414

info@tdic.cz

Služby

PŘÍPRAVNÁ FÁZE, INŽENÝRING

 • Inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví.
 • Objasnění a definice základních cílů záměru.
 • Vyhledání a zabezpečení stavebního pozemku.
 • Obstarání vstupních podkladů pro přípravu dokumentace.
 • Zabezpečení vypracování projektové dokumentace od studie, včetně speciálních studií ( hlukové studie, rozptylové studie, EIA,..) až po prováděcí projekt, vč. řemesel.
 • Vyřízení povolení ke stavbě v souladu s aktuálně platným zněním stavebního zákona (ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, atd. )
 • Zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavby.
 • Provedení výběrového řízení na dodavatele stavby od jednoduchého výběru výzvou po veřejnou obchodní soutěž.
 • Nová Zelená Úsporám – poradenská činnost, zajištění dokumentace dle požadavku SFŽP

REALIZAČNÍ FÁZE

 • Autorský dozor.
 • Provedení technického dozoru investora.
 • Provedení stavebního dozoru investora.
 • Přejímky bytů či domů od developerů.
 • Koordinátor BOZP na staveništi.
 • Koordinace prací a dodávek zhotovitelů.
 • Evidence a odsouhlasení prací, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, a které zhotovitel požaduje provést, jejich analýza a ekonomické posouzení, včetně alternativních cenových nabídek.
 • Dohled nad vedením stavebního deníku a odsouhlasení záznamů, provedených zhotovitelem nebo příslušnými orgány.
 • Dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a revizí.
 • Vyřízení kolaudace stavby.
 • Celkové ekonomické vyhodnocení stavby.